Актуално

„ПЪЛМЕД“ АД изпълнява проект по Процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП” по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Проект№ BG16RFOP002-2.073-11606-C01 с наименование: „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ и главна цел: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Дейности по проекта:Дейности, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Обща стойност:10 000,00 лв., от които 8 500,00 лв. европейско и 1 500,00 лв. национално съфинансиране

Начална дата на изпълнение на проекта: 02.09.2020 г.

Крайна дата на изпълнение на проекта: 02.12.2020 г.


ПУБЛИЧНА ПОКАНА
номер 1/ дата 21.11.2018г.

Наименование: Осигуряване на средства за колективна защита и социални придобивки за служителите чрез закупуване на:

1. Климатик (тип стенен) с включени доставка и монтаж - 13 броя;
2. Климатик (тип колонен) с включени доставка и монтаж - 3 броя.

Вижте пълния текст на поканата тук:


„ПЪЛМЕД“ АД е бенефициент на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Дружеството сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.008-0138-С01/01.08.2017 г. с наименование: Подобряване на безопасността и условията на труд в „ПЪЛМЕД“ АД.

Общо допустимите разходи по проекта са в размер на 264 586,00 лева. Предоставяната от Договарящия орган безвъзмездната финансова помощ е в размер на 100 % от общите допустими разходи по проекта. Продължителността на изпълнение на договора е 18 месеца.

Кратко описание на проектното предложение: ПЪЛМЕД АД е специализирала своята дейност в сервиз и монтаж на медицинска техника. Предоставя консултации, извършва доставка на медицинска техника, консумативи и извършва инженерингови услуги. ПЪЛМЕД АД е сертифициран по стандартите: ISO 9001:2008, 14001:2004 и 18001:2007. Човешките ресурси са най-важният актив на дружеството поради необходимостта от специфични познания и умения заради сериозната конкуренция и големия брой клиенти. Целевата група, включена в проектното предложение са всички заети лица в дружеството, общо 19 работещи, като 6 от тях са над 54 годишна възраст. Ангажимент на ръководството е да запази заетостта на мин. 50 % от целевата група за период от 6 месеца след приключването на дейностите по проекта. Дейностите по проекта предвиждат: Организация и управление на проекта; Информация и публичност; Разработване, адаптиране и въвеждане на система за развитие на човешките ресурси в предприятието и въвеждане на иновативни модели за организация на труда, на основата на която да бъде разработен софтуер за управление на човешките ресурси; Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите чрез осигуряване на колективни средства за защита, закупуване на ЛПС и специално работно облекло, провеждане на обучения относно специфични рискове за здравето; Осигуряване на социални придобивки за работещите, включително осигуряване и оборудване на места за отдих, хранене и почивка, спортни съоръжения и др. с подобрено качество. Очакваните резултати по проекта са: Въведени иновативни модели за организация на труда, насочени към повишаване на производителността, съвместяване на професионалния, личния и семейния живот и удължаване професионалния живот на по-възрастните служители; Подобрени условия на труд на 19 работещи; Осигурени предпоставки за преход към икономика, която е нисковъглеродна, устойчива на изменението на климата, екологично устойчива и използваща ефикасно ресурсите.

Общата цел на проекта е: Общата цел на проекта е подобряване на работната среда в предприятието чрез осигуряването на добри и безопасни условия на труд, както и ефективни и гъвкави форми на организация на труд и управлението на човешките ресурси, което от своя страна да подобри качеството на работните места и да рефлектира положително върху производителността на труда.

Специфичните цели на проекта са:

  1. Подобряване на работна среда в предприятието чрез разработване, адаптиране и въвеждане на система за развитие на човешките ресурси и въвеждане на иновативни модели за организация на труда и разработване на софтуер за управление на човешките ресурси.
  2. Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд чрез осигуряване на колективни средства за защита.
  3. Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на служителите чрез закупуване на ЛПС и специално работно облекло.
  4. Повишаване на производителността и работоспособността на работещите посредством осигуряване на социални придобивки, включително ремонт и оборудване на места за отдих, хранене и почивка, спортни съоръжения и др., допринасящи и за опазване на околната среда.
  5. Повишаване на безопасността и качеството на живот и труд чрез обучение на работещите относно специфичните рискове за здравето, свързани с индивидуалното работно място и методите и средствата за тяхното ограничаване и предотвратяване.


Решение № ПВ-31-ЕО/2017
за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка:

Фирма “ Пълмед” АД e създадена през 1956 г. к ато държавно предприятие с основна дейност сервиз на медицинска техника. Благодарение на натрупания успешен опит през годините, фирмата се утвърждава като водеща в сферата на сервизното обслужване, монтажа и поддръжката на медицинска апаратура. През 1998 г . “Пълмед” АД е приватизирана и продължава да съществува като независима частна фирма, съхранявайки традициите на дългогодишната си практика.

Наред с основната си дейност (сервиз на медицинска техника), фирмата разви и разшири активността си чрез дейности с инженерингова насоченост, а именно : консултации, доставка и монтаж на медицинска техника, консумативи за нея, проектиране и изграждане на здравни обекти. С удостоверение № 57/ 09.07.2003 на МЗ бе регистрирана служба по трудова медицина. “Пълмед” АД разполага с модерно оборудван медицински център. 

Във фирмата работят над 20 специалисти, сервизни инженери и техници, разпределени съобразно специалността и обучението си в следните отдели:

•  рентгенова техника

•  регистрираща техника ( eлектрокардиографи и електроенцефалографи)

•  лабораторна техника

•  физиотерапевтична техника

•  стоматологична техника

•  хирургична стерилизационна и анестезиологична техника

•  маркетинг и продажби

•  административно-управленчески екип

 

 

Така профилиран наличният персонал е в състояние да обслужва с договори здравната мрежа в по-голямата част на Южна България, а на поръчков принцип – обекти в цялата страна.

“ Пълмед” АД разполага със собствена материална база, обзаведени технически лаборатории, специализирани складови бази, изложбено-демонстрационна зала, магазини за медицинска техника и консумативи, специализирани сервизни автомобили, конферентна зала, както и офиси в Пловдив, Хасково, Кърджали и Пазарджик.

 

Фирмата гарантира високо качество, конкурентни цени, лоялност, коректност и професионално отношение към своите клиенти и партньори.